Certifications

Certifications

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GOTS staat internationaal bekend als HET keurmerk voor biologische textielproducten, denk hierbij aan katoen in kleding maar ook en bed- en badproducten.
GOTS stelt strenge eisen aan milieuaspecten en de sociale omstandigheden tijdens het gehele productieproces: beginnend bij het katoenproject Chetna , de ginner, spinner, wet processing, CMT tot en met het product in de verpakking.
Onafhankelijke auditeurs verzorgen ter plaatse in India bij onze stakeholders zeer regelmatig controles op de gestelde milieu eisen, productverwerkingen op alle niveaus en de sociale omstandigheden van de mensen die de producten maken.
De gehele productie keten inclusief Fair & Co bv heeft een GOTS certificering.

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GOTS  ist international als DAS Qualitätszeichen für Bio-Textilprodukte wie Baumwolle in Kleidung, aber auch bei Bett- und Badprodukte bekannt. GOTS stellt während des gesamten Produktionsprozesses strenge Anforderungen an Umweltaspekte und soziale Bedingungen: angefangen beim Baumwollprojekt Chetna, vom Entkernen, Spinnen, der Nassverarbeitung, CMT bis hin zur Verpackung des Produkts. Unabhängige Tester überprüfen regelmäßig mit unseren Stakeholdern vor Ort in Indien die Umweltanforderungen, die Produktverarbeitung auf allen Ebenen und die sozialen Bedingungen der Menschen, die die Produkte herstellen. Die gesamte Produktionskette bei Fair & Co bv ist GOTS-zertifiziert.

FAIRTRADE

Producten met het Max Havelaar Fairtrade keurmerk garanderen u dat er is ingekocht tegen een rechtvaardige prijs onder eerlijke handelsvoorwaarden.
Afspraken over prijs- en afname garanties met kleinschalige boerenbedrijven in ontwikkelingslanden (in ons geval in India) stellen hen in staat te kunnen leven van hun werk maar ook verder kunnen investeren in een duurzame toekomst.
Jaarlijks word een deel van de Fairtrade bijdrage die wij voor de katoen betalen in India , besteed aan lokale watervoorzieningen , trainingen en voorlichting, maar ook kinderopvang en scholing.
De gehele productieketen is op onze wijze zowel Fairtrade alsmede GOTS gecertificeerd.
De combinatie van o.a. deze certificaten staat garant voor 100% eerlijke en gegarandeerde produktie, waarbij naast het product ook de mens centraal staat.

FAIRTRADE

Produkte mit dem Qualitätszeichen Max Havelaar Fairtrade garantieren, dass zu fairen Preisen unter fairen Handelsbedingungen eingekauft wurde. Preis- und Kaufgarantien mit kleinen landwirtschaftlichen Betrieben in Entwicklungsländern (in unserem Fall in Indien) ermöglichen es diesen, von ihrer Arbeit zu leben, aber auch weiter in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Jährlich wird ein Teil des Fairtrade-Beitrags, den wir für Baumwolle in Indien zahlen, für die lokale Wasserversorgung, Ausbildung und Information sowie für Kinderbetreuung und Schulbildung ausgegeben. Unsere gesamte Produktionskette ist  Fairtrade zertifiziert.

Die Kombination von GOTS und Fairtrade garantiert eine 100% faire und ehrliche Produktion, wobei die Menschen im Mittelpunkt stehen.

100% certified cotton, Chetna Organics

Onze bio productie wordt uitsluitend van gecertificeerde katoen van het Chetna Organic and Agriculture project gemaakt. ( zie eveneens hun interessante site www.chetnaorganic.org.in)
Chetna is in 2008 ontstaan uit een initiatief van SOLIDARIDAD, met als Nederlandse voorvechters Fair & Co BV en The Rajlakshmi Cotton Mills als eerste en grootste afnemer van Chetna bio katoen.
Onze stakeholder The Rajlakshmi Cotton Mills is inmiddels  financieel partner van dit Chetna project.
Chetna Agriculture project is een coöperatie van inmiddels ruim 16.000 boeren welke zelf ook  voor hun  bio seeding zorg draagt.
Deze bio katoen is eveneens Fairtrade gecertificeerd , m.a.w. de boeren ontvangen een minimale prijs voor hun katoen , en de garantie dat hun gehele oogst ook word afgenomen.
Voor de aanbouw van volgende oogsten hebben ze een Eco laboratorium/tuin waar ze met het mengen van zaden van de verschillende oogsten de nieuw ontstane katoen beoordelen.
Dit heeft ertoe geleid dat Chetna Bio katoen tot een  meest hoogwaardige bio katoen behoort welke in all global markten verkrijgbaar is.
En deze ontwikkeling gaat ontegenzeglijk verder en voor  volgende generaties weer betere bio katoen ontwikkelen. Ergo, een unieke self-supporting bio cotton supply.
Onze Chetna organic cotton is een langstapelige katoen met reeds vanuit de ruwe katoen een hoge witheid graad, een topkwaliteit.
Onze produktie krijgt , na CMT alsnog een bio washing, een menging van GOTS softeners & enzymen om het artikel een top soft handfeel te geven.

100% certified cotton, Chetna Organics

Unsere Bio-Produktion wird ausschließlich aus zertifizierter Baumwolle aus dem Projekt Chetna Organic and Agriculture hergestellt.  www.chetnaorganic.org.in

Chetna entstand 2008 auf Initiative von SOLIDARIDAD.

Der niederländische Vorreiter Fair & Co BV und The Rajlakshmi Cotton Mills waren die ersten großen Abnehmer von Chetna-Bio-Baumwolle. Unser Stakeholder The Rajlakshmi Cotton Mills ist jetzt ein finanzieller Partner dieses Chetna-Projekts. Das Chetna Agriculture-Projekt ist eine Genossenschaft von mittlerweile mehr als 16.000 Landwirten, die sich auch um ihre ökologische Aussaat kümmern. Diese Bio-Baumwolle ist ebenfalls Fairtrade-zertifiziert, d.h. die Landwirte erhalten einen Mindestpreis für ihre Baumwolle und die Garantie, dass auch ihre gesamte Ernte gekauft wird. Für den Bau nachfolgender Ernten haben sie ein Öko-Labor / Garten, in dem sie die neu erzeugte Baumwolle durch Mischen der Samen der verschiedenen Ernten bestimmen . Dies hat dazu geführt, dass Chetna Bio-Baumwolle eine der hochwertigsten Bio-Baumwolle ist, die auf dem globalen Markt erhältlich ist. Und diese Entwicklung geht unbestreitbar weiter und wird für zukünftige Generationen weiter Bio-Baumwolle entwickeln. Daraus ergibt sich ein einzigartiges selbsttragendes Bio-Baumwollprojekt. Unsere Chetna-Bio-Baumwolle ist eine langkettige Baumwolle mit einem hohen Weißgrad und einer Spitzenqualität Rohqualität. Nach der CMT wird unsere Produktion stets biologisch gewaschen, eine Mischung aus GOTS-Weichmachern und Enzymen, um dem Artikel eine angenehm weiche Haptik zu verleihen.

BSCI

BSCI is een initiatief van bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen.
BSCI biedt bedrijven een gedragscode aan, die hen ondersteunt bij hun inspanningen om een ethische toeleveringsketen op te zetten.
Deze gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen.
Hierbij gaat het om de volgende sleutelbegrippen: een maatschappelijk verantwoord beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, non-discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, uitbetalen van een minimumloon, voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid
Als Kantoor Fair&Co zijn we zelf ook BSCI gecertificeerd.

BSCI

BSCI ist eine Initiative von Unternehmen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in ihrer globalen Lieferkette einsetzt. BSCI arbeitet mit einem einen Verhaltenskodex, der die Unternehmen bei ihren Bemühungen um eine ethische Lieferkette unterstützt. Dieser Verhaltenskodex basiert auf internationalen Konventionen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte. Dies betrifft die folgenden Schlüsselbegriffe: eine sozial verantwortliche Politik, Arbeitszeiten und Überstunden, Nichtdiskriminierung, Bekämpfung von Kinder- und Zwangsarbeit, besonderer Schutz junger Arbeitnehmer, Zahlung eines Mindestlohns, Einrichtungen für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz; Umweltschutz. Selbstverständlich ist Fair & Co auch BSCI-zertifiziert.

SA-8000

Social Accountability 8000, website : https://sa-intl.org/

SA8000 is 's werelds meest toonaangevende internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit betreft een controleerbare certificering, gebaseerd op internationale normen voor de werkomgeving zoals die zijn vastgelegd in de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Universele Verklaring van de rechten van de mens en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind.
Dit karakteriseert bedrijven die waarde hechten aan de rechten en het welzijn van de werknemers. Een bedrijf dat het SA8000 certificaat heeft ontvangen garandeert naar de buitenwereld en naar de eigen werknemers een veilige werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden passend bij de lokale omstandigheden.
Voor Approvato & Fair & Co is het SA8000 certificaat van The Rajlakshmi Cotton Mills ( RCM ) erg belangrijk omdat we hiermee kunnen aantonen dat wij de veilige en goede arbeidsvoorwaarden bieden in onze fabriek in India.
Een veilige werkplek en goede voorwaarden voor de medewerkers verhogen de werkmoraal en een verbeterde communicatie tussen de manager en de werknemer.
Het SA8000 certificaat geeft aan dat het bedrijf staat achter de afschaffing van kinderarbeid. Fair & Co wil zorgen voor ontwikkeling van alle medewerkers en wil hen helpen met het behouden van een goede levensstandaard. De SA8000 certificering van de RCM fabrieken in India legt voor zakenpartners en klanten de goede en veilige werkomstandigheden in de fabrieken vast.

Jaarlijkse SA8000-audits De productie locatie van RCM in India wordt per jaar gecontroleerd door externe partners. Een van de controles is een aangekondigd bezoek en bij de andere jaarlijkse controle komt het auditteam onverwacht. De controles worden zeer grondig uitgevoerd en duren gewoonlijk 2-3 hele dagen. Bij elke controle wordt een groot aantal verschillende documenten en contracten doorgenomen en worden grondige inspecties ter plekke, gesprekken met medewerkers en checks bij vakbonden en de plaatselijke autoriteiten uitgevoerd.

SA-8000

Social Accountability 8000, website : https://sa-intl.org/

SA8000 ist der weltweit führende internationale Standard für soziale Verantwortung von Unternehmen (www.sa-intl.org/SA8000)

Ist eine Zertifizierung auf der Grundlage internationaler Standards für das Arbeitsumfeld, wie sie in den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der UN-Konvention über die Rechte des Kindes festgelegt sind. Sie kennzeichnet Unternehmen, die die Rechte und das Wohlergehen der Mitarbeiter schützen. Ein SA8000 zertifiziertes Unternehmen garantiert  seinen eigenen Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld und gute Arbeitsbedingungen, die den örtlichen Gegebenheiten entsprechen. In unserem Werk in Indien können wir sicher sein, dass dort gute Arbeitsbedingungen herrschen, denn Rajlakshmi Cotton Mills (RCM) ist SA8000 zertifiziert.

DETOX

https://www.greenpeace.org/international/act/detox/

Een certificering van Greenpeace m.b.t. het veilig , milieu verantwoord verven en bleken van stoffen.
Hergebruik van water en energie en afbreekbare kleur en verfstoffen staan hierin centraal.
Toxic chemical pollution is een levensbedreigend issue voor een hele grote bevolkingsgroep in Oost Azië. Honderden miljoenen mensen hebben een gebrek aan toegang tot schoon drinkwater .
De fabrieken die ondanks de bijdrage aan rijkdom, brengen ook zeer ernstige vervuiling toe aan India’s kostbare water bronnen.
Het uitgebreide dumpen en lozen van giftige chemicaliën van industrieel  afvalwater heeft complete rivieren vergiftigd, maar ook het grondwater, de natuur, maar ook de mensen die daarvan afhankelijk zijn
Het zou een uitdaging moeten zijn om alle  releases van gevaarlijke en schadelijke chemicaliën zoveel mogelijk in te dammen en liever nog te elimineren. Wat een grote stap voorwaarts zou betekenen voor mens en milieu.

DETOX

https://www.greenpeace.org/international/act/detox/

Eine Zertifizierung von Greenpeace im Hinblick auf das sichere, umweltverträgliche Färben und Bleichen von Substanzen. Die Wiederverwendung von Wasser und Energie sowie biologisch abbaubare Farben und Farbstoffe stehen dabei im Mittelpunkt.
Toxische chemische Verschmutzung ist für eine sehr große Bevölkerungsgruppe in Ostasien ein lebensbedrohliches Problem. Hunderte Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Trotz ihres Beitrags zum Wohlstand verursachen die Fabriken auch eine sehr ernsthafte Verschmutzung der kostbaren Wasserressourcen Indiens.
Die großflächige Verklappung und Einleitung giftiger Chemikalien aus Industrieabwässern hat ganze Flüsse vergiftet, aber auch das Grundwasser, die Natur – und auch die Menschen, die davon abhängig sind. Es ist eine Herausforderung, alle Freisetzungen gefährlicher und schädlicher Chemikalien so weit wie möglich einzudämmen und möglichst zu eliminieren. Das wäre ein großer Schritt nach vorn für Mensch und Umwelt.

Search site